อ่างทองกำหนดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดอ่างทองพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปด้วยความเป็นธรรม จังหวัดจึงได้ให้หน่วยงานราชการได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบและส่งรายชื่อพร้อมประวัติการทำคุณงามความดีมาที่สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ส่วนการคัดเลือกจังหวัดจะแต่งคณะคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกในภายหลัง