อ่างทองจัดโครงการ “วันพุธวันกีฬา”


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการ “วันพุธ วันกีฬา จังหวัดอ่างทอง”(Wednesday Sports Angthong) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวม 29 ครั้ง เวลา 16.30 – 17.30 นาฬิกา ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและดีตลอดไป โดยกิจกรรมจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาลีลาศ ซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำและสอนออกกำลังกาย ในส่วนเดือนถัดไปจะพิจารณาตามความเหมาะสม จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการในวันพุธ