โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพัก1 และหอพัก4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์