อ่างทองจัดงานพันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2561

10 January 2018

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ผู้นำชุมชน ส่วนราชการต่างๆ กำหนดจัดงานสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้รำลึกถึงปูชนียบุคคลของตำบลนรสิงห์ ที่ประกอบคุณงามความดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยยิ่งชีพ ดดยให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตำบลนรสิงห์นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองอีกทางหนึ่ง ในงานกำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าของดีเมืองอ่างทอง มีการแสดงพื้นบ้าน เช่นการแสดงรำวงพันท้ายนรสิงห์ การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงชกมวยคาดเชือก โดยในเวลากลางคืนจะมีการแสดงและมหรสพตลอดทุกคืน

Read More >>

งานเกษตรแฟร์ 2561 จังหวัดอ่างทอง

10 January 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับวัดขุนอินทประมูล ได้กำหนดจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561” หรืองานเกษตรแฟร์ ขึ้นที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร สินค้าโอท๊อป ของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงเป็นการเพิ่มชjองทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงาน การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าโอท๊อป สินค้าวิสาหกิจชุมชน การแสดงแสงสีเสียง การแสดงวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ถือเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของการจัดงานของจังหวัดอ่างทอง ในแต่ละปีที่ผ่านมามีประชาชนจากต่างจังหวัดและในจังหวัดมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดพื้นที่ของนิทรรศการที่สวยงาม เป็นธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมชื่นชอบและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน และบอกต่อกันจนมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานในปีนี้ หน่วยงานที่รับผิดจะยังคงจัดในบรรยากาศเดิมที่สวยงาม แต่จะเพิ่มในบางส่วนเพื่อให้หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นในปี 2561 นี้ งานเกษตรแฟร์ที่อ่างทอง จะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน

Read More >>