ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า

28 February 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งข่าวจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา มาว่า คณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2561 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้องเขียนเป็นภาษาไทยพิมพ์ในกระดาษเอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์หรือตัวพิมพ์ จำนวนไม่เกิน 10 หน้าโดยประมาณ ส่วนประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6 – 12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ด้วยตัวอีกษรขนาด 16 พอยท์หรือตัวพิมพ์ รางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 60,000.-บาท รางวัลรองชนะเลิศมีประเภทละ 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 40,000.-บาท รางวัลชมเชยมีประเภทละ 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 20,000.-บาท ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งในรูปไฟล์…

Read More >>

งานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มหกรรมวันมะม่วงส่งออกและของดีสามโก้

27 February 2018

นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอสามโก้ เปิดเผยว่า อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดงาน “เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ มหกรรมวันมะม่วงส่งออกและของดีสามโก้” ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวัดสามโก้ หมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และปกป้องเทิดทูนสถาบัน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตผลทางการเกษตรมะม่วงส่งออกซึ่งเป็นของดีอำเภอสามโก้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในปี พ.ศ.2561 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดมหกรรมวันมะม่วงส่งออกและของดีสามโก้ กิจกรรมออกร้านจำหน่ายมะม่วงผลและกิ่งพันธุ์ การประกวดพืชผักผลไม้ การแข่งขันทำข้าวเหนี่ยวมูลมะม่วง แข่งขันยำมะม่วงลีลา แข่งขันกินมะม่วง การประกวดเทพีมะม่วงสามประเภทสอง การประกวดร้องเพลงกิตติมศักดิ์ การจำหน่ายอาหารของกินตลาดย้อนยุค และการออกร้านกาชาดพาโชค โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกำหนดในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา กิจกรรมเดินสิ่งเฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.20 นาฬิกาเป็นต้นไป

Read More >>

กรมธนารักษ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานสำรวจที่ดินธนารักษ์เพื่อขึ้นทะเบียน 

27 February 2018

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมธนารักษ์ได้ขอให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ ได้ทำการตรวจสอบรายการที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามนัยพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4,5 และ 6 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 6 (15) ,(6) มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการทุกแห่งในจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบรายการเกี่ยวกับที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินการนำส่งข้อมูลไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 03562 0553 ในวันและเวลาราชการ

Read More >>

โรงเรียนในอำเภอป่าโมกจัดแสดงผลงานนักเรียนสู่สายตาประชาชน

26 February 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “กิจกรรม Open House ผลงานกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมปิดถนนคนกิน” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมและรับทราบถึงความก้าวหน้าในการนำวิวัฒนาการใหม่ๆมาใช้ในโรงเรียน ซึ่งก็มี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้แทนนายก อบต.บางเสด็จ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน

Read More >>

หอการค้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้ 11 โรงเรียน

26 February 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและนักเรียน โดยมี นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก และผู้อำนวยการโรงเรียนจาก 11 โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

Read More >>

แรงงานจังหวัดลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน

26 February 2018

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด และชุดปฏิบัติการตำบลบางเสด็จ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาพระสององค์ หมู่ที่ 4 บ้านปากบาง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสอบถามความต้องการของประชาชน พร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

Read More >>

สรุปยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐงานสดุดีวีรชนชาวแสวงหา

26 February 2018

ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงาน “สดุดีวีรชนคนแสวงหา” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 22- 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นั้น ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มงานมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงาน และซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนหนาแน่นทุกวัน โดย เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมามีประชาชนมาร่วมงานจำนวน 4,000 คนโดยประมาณ มียอดการจำหน่ายสินค้าทั่วไปรวม 484,180 บาท ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ย้อนยุคสดุดีวีรชนคนแสวงหา 30 ร้าน ยอดจำหน่าย 50,320 บาท ซึ่งสินค้าขายดี ได้แก่ หอยทอดเจ๊ม๊วย ลุงหรั่งเนื้อย่าง และในส่วนของ สินค้า otop จำนวน 14 ร้าน มียอดจำหน่าย 8,060 บาท สินค้าขายดี ได้แก่ ร้านผลิตภัณฑ์หน่อไม้ และร้านยำแซ่บ

Read More >>

ผลการประกวดธิดาวีรชนคนแสวงหา 2561

26 February 2018

ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงาน “สดุดีวีรชนคนแสวงหา” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22- 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดให้มีการประกวดธิดาวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งผลการกระกวดธิดา ชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวจุฬาธาร โถทอง เทศบาลเพชรเมืองทอง ส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสวนุสรา ทองรอด ศูนย์วิจัยพันธุ์อ้อย ส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวสุภาวดี ภู่ระหงษ์ อบต.สีบัวทอง ส่งเข้าประกวด และขวัญใจวีรชน นางสาวนาตาลี จรรยารัตน์ ร้านครูแกะวัสดุก่อสร้าง ส่งเข้าประกวด

Read More >>