องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 2 โครงการ