จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต 

20 March 2018

นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 2561 หลักสูตรการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต การสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้ Social media เพื่อแสดงออกต่อเหตุการณ์การทุจริตต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย โครงการนี้มีวิทยากรเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ และอภิปราย ในหัวข้อ “การแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่าน Social media อย่างถูกต้องและปลอดภัย” และหัวข้อ “การใช้ Social media ในการแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ต่อผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ” จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ และผู้ที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Read More >>

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)

20 March 2018

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีโครงการสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุน เช่น การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล การยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ มาตรการด้านภาษีสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล เป็นต้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 701 โทรสาร 0 2143 8059 หรือทางเว็บไซต์ www.depa.or.th

Read More >>

อ่างทองจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์

20 March 2018

วันนี้(20 มีนาคม 2561) นายรัฐฐะ ศิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ณ ห้อง 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งก็มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Read More >>

เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุโซนร้อน ติดตามข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

20 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 นี้จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอ่างทองก็จะได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนได้ตัวรับสถานการณ์โดยขอให้ติดตามข่าวสถานการณ์ของภูมิอากาศอย่างเป็นประจำทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และให้ตรวจสภาพบ้านเรือน ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ตรวจดูต้นไม้ที่ใกล้บ้าน ทำการติดกิ่งที่อาจเกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายหากเกิดการหักขึ้นได้ ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดการเสียหายจากพายุที่จะเกิดขึ้นขอให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก อบต. หรือเทศบาลที่เป็นเป็นที่ตั้งของบ้านท่านได้ทันที

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 

19 March 2018

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยกำหนดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณทางเชื่อมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสามารถสมัครได้ในนามหน่วยงานและในนามบุคคล จัดส่งใบสมัครไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 หมายเลขโทรสาร 0 3561 5995 – 6 ในการนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมนำขยะรีไซเคิลมาฝากได้ในวันที่ 4 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 50 ท่านแรก และมาร่วมพิธีเปิดจะได้รับของที่ระลึกด้วย

Read More >>

กปส. เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

19 March 2018

กรมประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ ทับซ้อนของ กปส. ทาง www.prd.go.th แบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์” นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่ กปส. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวชี้ วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 12 กิจกรรม โดย กกจ. เป็นหน่วยงานกำกับกิจกรรมที่ 5 ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของ กปส. โดยมีสำนัก/กองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง ส.ปชส.ทุกจังหวัดเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กปส. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำและเปิดให้บริการระบบ ดังกล่าวแล้ว บุคลากร กปส. และบุคคลภายนอกสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ โดยแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ของ กปส. ได้ที่ www.prd.go.thแบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์”

Read More >>

อำเภอเมืออ่างทอง อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

16 March 2018

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทุกหมู่บ้าน ในอำเภอเมืองอ่างทอง ในเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่” โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มาสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกำชับให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปขยายผล ชี้แจงแก่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.ในแต่ละหมู่บ้านต่อไป

Read More >>

อ่างทองออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

16 March 2018

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุคระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและเพื่อเป็นการไปพบประกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชนในพื้นที่โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดประสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการไปให้บริการ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนำกล้าไม้ไปแจกให้ฟรี โรงพยาบาลป่าโมกไปตรวจรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการทำหมั่นสุนัขและแมวฟรี นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและให้บริการตัดแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุด้วย สำหรับการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนต้องการให้ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ทำการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ชำรุด ทำการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์บ้านทรงไทยนรสิงห์ และทำการขุดลอกผักตบชวาในคลองส่งน้ำให้สะอาดและหมดไป ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในแต่ละเรื่อง โดยเรื่องการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถจะดำเนินการได้แล้วและจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนปี 2562 ต่อไป เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ 4 หมู่ 5 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทำการประมูลได้ผู้จ้างแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทในการดำเนินการและคาดว่าจะลงมือซ่อมแซมได้ใน 1 เดือน การกำจัดผักตบชวาให้ อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบ และในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์บ้านทรงไทยนรสิงห์ ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอไว้ในแผนพัฒนาจังหวีดปี 2562 ต่อไป

Read More >>

อ่างทอง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

16 March 2018

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้ทำการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง โดยให้มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสถานที่ตั้งศูนย์คือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงานสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 035-615914-6

Read More >>

มหาเถรสมาคม แต่งตั้ง ปชส.อ่างทองเป็นคณะกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา

16 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่ มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองทำการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในขณะนี้มหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอ่างทอง โดยมีพระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธานกรรมการ มีเจ้าคณะอำเภอต่างๆ พระผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2561

Read More >>