กปส. เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 


กรมประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ ทับซ้อนของ กปส. ทาง www.prd.go.th แบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์”
นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่ กปส. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวชี้ วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 12 กิจกรรม โดย กกจ. เป็นหน่วยงานกำกับกิจกรรมที่ 5 ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของ กปส. โดยมีสำนัก/กองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง ส.ปชส.ทุกจังหวัดเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กปส. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำและเปิดให้บริการระบบ ดังกล่าวแล้ว บุคลากร กปส. และบุคคลภายนอกสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ โดยแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ของ กปส. ได้ที่ www.prd.go.thแบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์”