กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้ว ใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที ดีเดย์ 4 พ.ค.61


อธิบดีกรมบัญชี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง ได้ที่ www.cgd.go.th ที่หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิ หากพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็วเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
สำหรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิเท่านั้น และยังเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต หรือสำนักงานคลังจังหวัด หรือสอบถามขอมูลได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400