ขนส่งอ่างทองขานรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรป้องกันอุบัติเหตุ


นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ประกอบการขนส่ง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งทางถนน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สู่การเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า” ขึ้นเมื่อวันนี้ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง ครับ เพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เข่นกัน