คณะกรรมการ ก.ธ.จ.อ่างทอง เตรียมลงพื้นที่ สอดโครงการที่แสวงหา


นายสมชาย รัตน์ประสาทพร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. มีหน้าที่ในการสอดส่องการทำงานหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจะมีสมาชิกจากทุกภาคส่วนรวมจำนวน 10 กว่าท่าน มีที่ปรึกษาจำนวน 3 ท่าน ที่ผ่านมาการทำงานของ ก.ธ.จ. จังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่และทำการสอดส่องการทำงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 22 มีนาคม 2561 นี้จะลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอแสวงหา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งการลงพื้นที่สอดส่องในครั้งนี้ไม่ใช้การลงไปจับผิดการทำงานของหน่วยงานราชการแต่เป็นการลงไปดูว่าการทำงานถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็จะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขให้เป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการต่อไป