สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์  ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น จำนวนกว่า 1,000 คน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน สุนัขและแมว และรับแจกเอกสารประชาสัมพันธ์