อ่างทองจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์


วันนี้(20 มีนาคม 2561) นายรัฐฐะ ศิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ณ ห้อง 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งก็มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน