อ่างทองมอบถุงพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย


วันนี้(8 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ที่หอประชุมเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้อำเภอโพธิ์ทองได้เกิดวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 131 ครอบครัว คือ ตำบลรำมะสัก 4 หมู่บ้าน ตำบลยางช้าย 7 หมู่บ้าน และตำบลคำหยาด 2 หมู่บ้าน ซึ่งก็มีราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนเข้ารับถุงพระราชทานจำนวน 131 ราย นอกนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกรายละละ 1 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบในครั้งนี้