อ่างทองออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุคระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและเพื่อเป็นการไปพบประกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชนในพื้นที่โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดประสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการไปให้บริการ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนำกล้าไม้ไปแจกให้ฟรี โรงพยาบาลป่าโมกไปตรวจรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการทำหมั่นสุนัขและแมวฟรี นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและให้บริการตัดแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุด้วย
สำหรับการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนต้องการให้ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ทำการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ชำรุด ทำการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์บ้านทรงไทยนรสิงห์ และทำการขุดลอกผักตบชวาในคลองส่งน้ำให้สะอาดและหมดไป ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในแต่ละเรื่อง โดยเรื่องการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถจะดำเนินการได้แล้วและจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนปี 2562 ต่อไป เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ 4 หมู่ 5 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทำการประมูลได้ผู้จ้างแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทในการดำเนินการและคาดว่าจะลงมือซ่อมแซมได้ใน 1 เดือน การกำจัดผักตบชวาให้ อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบ และในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์บ้านทรงไทยนรสิงห์ ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอไว้ในแผนพัฒนาจังหวีดปี 2562 ต่อไป