อ่างทอง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้ทำการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง โดยให้มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสถานที่ตั้งศูนย์คือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงานสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 035-615914-6