เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง


วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเยาวชน ตามโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน คือ บูรไนดารุสซาลาม อินโนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย ประเทศละ 6 คน และเยาวชนผู้แทนประเทศที่สนใจน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศละ 5 คน รวมเป็น 12 ประเทศ จำนวน 70 คน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีการ บรรยายสรุปการดำเนินงาน ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ราบลุ่ม และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และชมสวนสวรรค์พันธุ์ไม้งามภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
ต่อจากนั้น เยาวชนทั้ง 70 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (บ้านสวนอยู่สุข) และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาคในรัชกาลที่ 9 ให้การต้อนรับ และได้มีการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 งานเกษตรกรรม และปศุสัตว์ กิจกรรมการดูงานบ้านเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเพาะปลูกเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ฐานที่ 2 งานหัตกรรมเสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีกิจกรรมฝึกอาชีพปักผ้า งานปักดิ้นไหมทอง อาชีพเครื่องปั้นดินเผา งานเขียนสีเครื่องเคลือบ