โรงเรียนชาวนาอ่างทอง ผลิตสมาชิกกว่าพันคน


นายสมพิษ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยจัดทำกิจกรรมโรงเรียนชาวนามาเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบันมีการอบรมไปแล้ว 35 รุ่น มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ซึ่งในรุ่นแรกๆ จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การผลิตสารชีวภาพแทนสารเคมี การทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมก็สามารถนำไปใช้ในการทำนาได้จริง ในช่วงปีหลังๆ นี้จะคัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้มาเป็นผู้แนะนำสมาชิกในรุ่นต่อไป นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้วยังจัดให้มีกิจกรรแลกเปลี่ยนความคิดกัน มีการนำประสบการณ์มาพูดคุยกัน มีการจัดกิจกรรมประกวดแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
นายสมพิษ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาอุปสรรค์ที่มีคือเรื่องของแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้างคนทำนามากกว่าลงมือทำเอง ดังนั้นจึงเอาง่ายเข้าว่า แต่ก็มีบางส่วนที่ที่ทดลองทำนาปลอดสารพิษซึ่งก็ได้รับผลผลิตมากและเป็นการลดต้นทุนได้จริงๆ