โรงเรียนชาวนาอ่างทอง ผลิตสมาชิกกว่าพันคน

5 March 2018

นายสมพิษ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยจัดทำกิจกรรมโรงเรียนชาวนามาเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบันมีการอบรมไปแล้ว 35 รุ่น มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ซึ่งในรุ่นแรกๆ จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การผลิตสารชีวภาพแทนสารเคมี การทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมก็สามารถนำไปใช้ในการทำนาได้จริง ในช่วงปีหลังๆ นี้จะคัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้มาเป็นผู้แนะนำสมาชิกในรุ่นต่อไป นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้วยังจัดให้มีกิจกรรแลกเปลี่ยนความคิดกัน มีการนำประสบการณ์มาพูดคุยกัน มีการจัดกิจกรรมประกวดแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นายสมพิษ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาอุปสรรค์ที่มีคือเรื่องของแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้างคนทำนามากกว่าลงมือทำเอง ดังนั้นจึงเอาง่ายเข้าว่า แต่ก็มีบางส่วนที่ที่ทดลองทำนาปลอดสารพิษซึ่งก็ได้รับผลผลิตมากและเป็นการลดต้นทุนได้จริงๆ

Read More >>

สถาบันการประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตรเสียงตามสาย

5 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การประกาศเสียงตามสาย ดิจิทัล” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รับจำนวน 40 คน มีค่าลงทะเบียนคนละ 4,900.-บาท ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ 125 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพยาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 2985775 ต่อ 4104 – 4106 และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 092 – 2468495 โทรสาร 02 – 2985775 และ 02 – 2985779

Read More >>

ขนส่งจังหวัดอ่างทอง แจง ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภารับรองเท่านั้น

5 March 2018

นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทย์สภารับรองประกอบการยื่นคำขอ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภารับรอง จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ขอรับใบรับรองแพทย์รับรองตนเองประกอบด้วย ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการตัดที่สำคัญ โดยผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ต้องลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง ส่วนที่ 2 เป็นของแพทย์ผู้วินิฉัยและรับรองผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ ว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไปปฏิบัติ หน้าที่ไม่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ ไม่ปรากฏอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม ขนส่งจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง สถานพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว สำหรับสถานพยาบาลที่ใช้แบบฟอร์มเดิม ทางแพทยสภาได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ แพทยสภา โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถควรแจ้งวัตถุประสงค์การขอรับใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อให้แพทย์ออกแบบใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตามแบบ ที่กำหนด

Read More >>

อ่างทองบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอบรมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 March 2018

  วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอบรมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก โดยมี ศ.ดร.มานิต – ราณี เอื้อทวีกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์การค้านานาชาติซิตี้คอมเพล็กซ์ นายอำเภอป่าโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นายก อบต.บางเสด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีนักเรียนเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร เข้าร่วมโครงการ 300 คน ศีลจาริณี 280 คน

Read More >>

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจราชการบูรณาการที่อ่างทอง

5 March 2018

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ได้ไปตรวจราชการการทำงานแบบบูรณาการที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมให้ข้อมูล ประเด็นในการติดตามการทำงานคือ การติดตามการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแปลงใหญ่ การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังติดตามงานในเรื่องของการสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการโรงเรียนเกษตรกรทำนา มีการร่วมกลุ่มกันตั้งโรงเรียน ทำการสอนมาแล้ว 35 รุ่น มีสมาชิกจำนวนกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ยังทำโครงการส่งเสริมการปลูกมะม่วง การปลูกเมล่อน ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดพื้นที่ทำนา และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทนแทน

Read More >>