อ่างทองจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

6 March 2018

วันนี้ (6 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารด้านอาชีพ และด้านการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งก็มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน สำหรับกิจกรรมในงาน มีพิธีสาบานตนเป็นคดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การออกบูทของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตและสอนประกอบอาหารและขนมต่างๆ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการทำงาน และการรับสมัครงานจากผู้ประกอบการที่มารับสมัครโดยตรงในงาน ซึ่งก็มีประชาชน ผู้ว่างงานให้ความสนใจมาสมัครงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก

Read More >>