อำเภอเมืออ่างทอง อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

16 March 2018

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทุกหมู่บ้าน ในอำเภอเมืองอ่างทอง ในเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่” โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มาสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกำชับให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปขยายผล ชี้แจงแก่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.ในแต่ละหมู่บ้านต่อไป

Read More >>

อ่างทองออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

16 March 2018

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุคระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและเพื่อเป็นการไปพบประกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชนในพื้นที่โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดประสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการไปให้บริการ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนำกล้าไม้ไปแจกให้ฟรี โรงพยาบาลป่าโมกไปตรวจรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการทำหมั่นสุนัขและแมวฟรี นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและให้บริการตัดแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุด้วย สำหรับการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนต้องการให้ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ทำการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ชำรุด ทำการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์บ้านทรงไทยนรสิงห์ และทำการขุดลอกผักตบชวาในคลองส่งน้ำให้สะอาดและหมดไป ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในแต่ละเรื่อง โดยเรื่องการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถจะดำเนินการได้แล้วและจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนปี 2562 ต่อไป เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ 4 หมู่ 5 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทำการประมูลได้ผู้จ้างแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทในการดำเนินการและคาดว่าจะลงมือซ่อมแซมได้ใน 1 เดือน การกำจัดผักตบชวาให้ อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบ และในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์บ้านทรงไทยนรสิงห์ ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอไว้ในแผนพัฒนาจังหวีดปี 2562 ต่อไป

Read More >>

อ่างทอง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

16 March 2018

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้ทำการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง โดยให้มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสถานที่ตั้งศูนย์คือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงานสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 035-615914-6

Read More >>

มหาเถรสมาคม แต่งตั้ง ปชส.อ่างทองเป็นคณะกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา

16 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่ มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองทำการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในขณะนี้มหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอ่างทอง โดยมีพระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธานกรรมการ มีเจ้าคณะอำเภอต่างๆ พระผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2561

Read More >>

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

16 March 2018

ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอรฺเน็ต ดดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร กำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://job2.oscs.go.th หรือ http://job.oscs.go.th

Read More >>

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงประโยชน์และความสุขของประชาชน

16 March 2018

วานนี้ 15 มีนาคม 2561 นายชาวันย์ สวัสดิ์–ชูโต เจ้าหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา ลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมการประชุม โดยได้คัดเลือกพัฒนาลำน้ำ “คลองบางปลากด” ซึ่งเป็นลำคลองที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ระยะทางประมาณ 900 เมตร เรือตรีประเวทย์ งามสง่า ประธานคณะกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำคลองบางปลากด กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จังหวัดอ่างทอง ได้เสนอแผนการจัดกิจกรรมการทำความสะอาด ลอกคลอง กิจกรรมตลาดถนนคนเดินริมคลองบางปลากด และจัดให้มีเลนส์จักรยาน – เดินวิ่ง และมีสวนสุขภาพ โดยส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันให้การสนับสนุน ร่วมมือการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

Read More >>

ประกาศคัดเลือก “ครูภูมิปัญญาไทย” รุ่นที่ 9 

16 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งข่าวจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา มาว่า กำลังดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสัญชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามขอบข่ายภูมิปัญญาไทย เป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และไม่เคยได้รับยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย ผู้สนใจ องค์กรหรือหน่วยงานเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณา ส่งไปยัง สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ http://www.onec.go.th ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2668 7123 ต่อ 2540,2459 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 808 7574 , 089 487 5479…

Read More >>