จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 

19 March 2018

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยกำหนดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณทางเชื่อมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสามารถสมัครได้ในนามหน่วยงานและในนามบุคคล จัดส่งใบสมัครไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 หมายเลขโทรสาร 0 3561 5995 – 6 ในการนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมนำขยะรีไซเคิลมาฝากได้ในวันที่ 4 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 50 ท่านแรก และมาร่วมพิธีเปิดจะได้รับของที่ระลึกด้วย

Read More >>

กปส. เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

19 March 2018

กรมประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ ทับซ้อนของ กปส. ทาง www.prd.go.th แบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์” นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่ กปส. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวชี้ วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 12 กิจกรรม โดย กกจ. เป็นหน่วยงานกำกับกิจกรรมที่ 5 ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของ กปส. โดยมีสำนัก/กองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง ส.ปชส.ทุกจังหวัดเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กปส. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำและเปิดให้บริการระบบ ดังกล่าวแล้ว บุคลากร กปส. และบุคคลภายนอกสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ โดยแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ของ กปส. ได้ที่ www.prd.go.thแบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์”

Read More >>