จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต 

20 March 2018

นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 2561 หลักสูตรการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต การสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้ Social media เพื่อแสดงออกต่อเหตุการณ์การทุจริตต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย โครงการนี้มีวิทยากรเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ และอภิปราย ในหัวข้อ “การแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่าน Social media อย่างถูกต้องและปลอดภัย” และหัวข้อ “การใช้ Social media ในการแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ต่อผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ” จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ และผู้ที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Read More >>

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)

20 March 2018

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีโครงการสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุน เช่น การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล การยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ มาตรการด้านภาษีสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล เป็นต้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 701 โทรสาร 0 2143 8059 หรือทางเว็บไซต์ www.depa.or.th

Read More >>

อ่างทองจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์

20 March 2018

วันนี้(20 มีนาคม 2561) นายรัฐฐะ ศิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ณ ห้อง 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งก็มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Read More >>

เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุโซนร้อน ติดตามข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

20 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 นี้จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอ่างทองก็จะได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนได้ตัวรับสถานการณ์โดยขอให้ติดตามข่าวสถานการณ์ของภูมิอากาศอย่างเป็นประจำทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และให้ตรวจสภาพบ้านเรือน ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ตรวจดูต้นไม้ที่ใกล้บ้าน ทำการติดกิ่งที่อาจเกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายหากเกิดการหักขึ้นได้ ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดการเสียหายจากพายุที่จะเกิดขึ้นขอให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก อบต. หรือเทศบาลที่เป็นเป็นที่ตั้งของบ้านท่านได้ทันที

Read More >>