ผลการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2561)  นางสาวสุมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง  ประจำปี 2561 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ผลการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 ดังนี้ ประเภทบุคคล  ได้แก่ นายฐากร  แช่มเฉลิม  สมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรักษ์เจ้าพระยา 3 เทศบาลเมืองอ่างทอง โดย นางสาวศศิเพ็ญ กัลปพฤกษ์ ทสม. อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ผลงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะจัดส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ———————– ออระชร  คาดพันโน / ข่าว ส.ปชส.อ่างทอง 23 พ.ค.61

23 May 2018
Read More >>

เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง ผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ คือ ผลิตได้เพียง ปีละ 4-5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 6 – 8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณการ เลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน จึงทำให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินกำลัง การรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าวและมักประสบปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จำนวน 100 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 50 ไร่ และ อำเภอแสวงหา จำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ลดรอบการทำนา สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกใหม่ ที่จะนำไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง มั่นคง และยั่งยืน…

23 May 2018
Read More >>