ผลการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2561)  นางสาวสุมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง  ประจำปี 2561 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ผลการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 ดังนี้

ประเภทบุคคล  ได้แก่ นายฐากร  แช่มเฉลิม  สมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรักษ์เจ้าพระยา 3 เทศบาลเมืองอ่างทอง โดย นางสาวศศิเพ็ญ กัลปพฤกษ์ ทสม. อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ผลงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะจัดส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

———————–

ออระชร  คาดพันโน / ข่าว

ส.ปชส.อ่างทอง

23 พ.ค.61