“คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้มีคณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ประจำปี 2562

นางกฤติยา ทรัพยะโตษก ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอ่างทอง ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้จังหวัดอ่างทองเตรียมคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ซึ่งรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี

การคัดเลือกครู ครั้งนี้ จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)        โดยคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
* ครูต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
* เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*มีประสบการณ์งานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15 ปี นับแต่ออกประกาศหลักเกณฑ์
*ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาจนถึงวันรับพระราชทานรางวัลและไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นหลัก
** นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเฉพาะ 2 ด้าน คือเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิและองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครู หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
***ขอเชิญชวน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งลูกศิษย์ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เสนอชื่อครูดีในดวงใจ ที่ตนเองรักและเคารพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์หมายเลข 0-35614155-6 หรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์หมายเลข 0-35613003 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง