ประกาศ ก.ศป.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

6 June 2018

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซอง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ” สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2143 9816 3. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : adhearing@admincourt.go.th)                                

Read More >>