การเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงิน ประชารัฐ”

28 June 2018

ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เลขที่ ๒๒/๑ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕ – ๖๑๑๗๗๔  

Read More >>