ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)