ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ

24 September 2018

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561  โดยส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561    

Read More >>

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

20 September 2018

ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ทราบทั่วกันว่า  หากท่าผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอได้โปรดกรุณาดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยัง ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ที่ตู้ปณ.45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 หรือที่  http://www.senate.go.th 

Read More >>

ประกาศ อบต.บางเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรำบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

12 September 2018

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    

Read More >>