ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

22 October 2018

คณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ขอได้โปรดกรุณาจัดส่งข้อมูลไปยัง   ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ที่ตู้ ปณ. 45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 หรือที่ http://www.senate.go.th  ภายในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Read More >>