ข้อมูลสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังใหม่ ชั้น 2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ก็เพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพี่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เสนอให้จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาล ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

วิสัยทัศน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรหลักในจังหวัดด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบครบวงจร

ค่านิยม

 1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 3. จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม(Ethic)

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ 4 ประเภท ดังนี้

 1. จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
 2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
 3. ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
 4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

บุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย

 1. นางกฤติยา  ทรัพยะโตษก                 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
 2. นางสาวออระชร   คาดพันโน            นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 3. นายจักรวุธ  ปุนวามะระ                       นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 4. นางสุวิมล  เพชรสัมฤทธิ์                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 5. นางสาวผุสดี   ศรีสุวรรณ์                   เจ้าพนักงานธุรการ
 6. นายธียะทร  จันทวร                            พนักงานขับรถยนต์ / ช่างภาพนิ่ง
 7. นางปัทมา  เอี่ยมแท้                           แม่บ้าน

บทบาทหน้าที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงสามารถนำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายของจังหวัด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
 3. ประสานแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านแผนในส่วนกลาง และหน่วยงานด้านแผนของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 4. ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
 5. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์
 6. วางแผนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดและข้อมูล ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัด
 7. ประสานสื่อมวลชนในท้องถิ่น และในส่วนกลาง เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและส่วนราชการให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด
 8. วางแผนการติดตามรับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติงานของจังหวัดและของรัฐ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดแนวความคิด ค่านิยม และมีทัศนคติที่ถูกต้อง
 9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชนในจังหวัด
 10. ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
 11. เป็นผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในจังหวัด ตลอดจน เป็นผู้แทนของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัด
 12. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย