ข้อมูลสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังใหม่ ชั้น 2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ก็เพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพี่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เสนอให้จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาล ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

วิสัยทัศน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรหลักในจังหวัดด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบครบวงจร

ค่านิยม

 1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 3. จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม(Ethic)

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ 4 ประเภท ดังนี้

 1. จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
 2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
 3. ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
 4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

บุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย

 1. นายวีรยุทธ  รวดเร็ว                      ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
 2. นางสาวโสภา โสรัจจตานนท์       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 3. นายจักรวุธ ปุนวามะระ                  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 4. นางสุวิมล เพชรสัมฤทธิ์               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 5. นายยุทธนา เกษมสุข                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 6. นางสาวภาวิณี เรือนนาค              เจ้าพนักงานธุรการ
 7. นายธียะทร จันทวร                       พนักงานขับรถยนต์ / ช่างภาพนิ่ง

บทบาทหน้าที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงสามารถนำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายของจังหวัด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
 3. ประสานแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านแผนในส่วนกลาง และหน่วยงานด้านแผนของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 4. ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
 5. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์
 6. วางแผนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดและข้อมูล ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัด
 7. ประสานสื่อมวลชนในท้องถิ่น และในส่วนกลาง เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและส่วนราชการให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด
 8. วางแผนการติดตามรับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติงานของจังหวัดและของรัฐ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดแนวความคิด ค่านิยม และมีทัศนคติที่ถูกต้อง
 9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชนในจังหวัด
 10. ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
 11. เป็นผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในจังหวัด ตลอดจน เป็นผู้แทนของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัด
 12. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย