การเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงิน ประชารัฐ”

28 June 2018

ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เลขที่ ๒๒/๑ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕ – ๖๑๑๗๗๔  

Read More >>

“คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้มีคณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562

22 June 2018

                  “คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ประจำปี 2562 นางกฤติยา ทรัพยะโตษก ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอ่างทอง ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้จังหวัดอ่างทองเตรียมคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ซึ่งรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี การคัดเลือกครู ครั้งนี้ จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)        โดยคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ * ครูต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย * เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

Read More >>

อ่างทอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๑

12 June 2018

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการ “เดินรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี  ๒๕๖๑”  เพื่อรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึก ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในการลดใช้พลาสติกและร่วมกัน ลดขยะ โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน  ในพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง และเพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชน โรงเรียน เครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสิ่่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ตลาดทรัพย์ทวี ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    

Read More >>

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

11 June 2018
Read More >>

ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

8 June 2018

📌📌เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล ​นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กล่าวว่า ด้วยได้มีประชาชนสอบถามเข้ามายัง สปน.จำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 ในช่วงเดือน ก.ค.นั้น ☑☑ ประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ในช่วงวันเฉลิมในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Read More >>

ประกาศ ก.ศป.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

6 June 2018

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซอง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ” สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2143 9816 3. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : adhearing@admincourt.go.th)                                

Read More >>

เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง ผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ คือ ผลิตได้เพียง ปีละ 4-5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 6 – 8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณการ เลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน จึงทำให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินกำลัง การรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าวและมักประสบปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จำนวน 100 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 50 ไร่ และ อำเภอแสวงหา จำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ลดรอบการทำนา สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกใหม่ ที่จะนำไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง มั่นคง และยั่งยืน…

23 May 2018
Read More >>

ผู้ว่าอ่างทองมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง

28 March 2018

วันที่ 28 มี.ค. 61 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยตัวแทน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน “ประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง” ให้แก่ คุณยายสุข ดีบุกคำ อายุ 94 ปี และคุณยายสืบ สีม่วง อายุ 87 ปี ที่บ้านเลขที่ 49 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง ราษฎรผู้ยากไร้จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านไปมอบให้ด้วย ทั้งนี้จังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง”โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาล คือ ดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทางจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชน…

Read More >>

อ่างทองแถลงข่าวงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561

28 March 2018

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระราชพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย และนายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 (รวม 4 คืน) ณ บริเวณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เชิญชมการแสดงอัศวลีนาฎดนตรี และการแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 ชมการ แสดงลิเก คณะดวงเก้า ลูกพ่อแก่ และวันที่ 1 เมษายน 2561 การแสดงลิเก คณะมิตร-แป้งมิตรชัย…

Read More >>

อ่างทองจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์

20 March 2018

วันนี้(20 มีนาคม 2561) นายรัฐฐะ ศิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ณ ห้อง 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งก็มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Read More >>