อ่างทองออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

16 March 2018

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุคระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและเพื่อเป็นการไปพบประกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชนในพื้นที่โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดประสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการไปให้บริการ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนำกล้าไม้ไปแจกให้ฟรี โรงพยาบาลป่าโมกไปตรวจรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการทำหมั่นสุนัขและแมวฟรี นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและให้บริการตัดแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุด้วย สำหรับการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนต้องการให้ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ทำการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ชำรุด ทำการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์บ้านทรงไทยนรสิงห์ และทำการขุดลอกผักตบชวาในคลองส่งน้ำให้สะอาดและหมดไป ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในแต่ละเรื่อง โดยเรื่องการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถจะดำเนินการได้แล้วและจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนปี 2562 ต่อไป เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ 4 หมู่ 5 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทำการประมูลได้ผู้จ้างแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทในการดำเนินการและคาดว่าจะลงมือซ่อมแซมได้ใน 1 เดือน การกำจัดผักตบชวาให้ อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบ และในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์บ้านทรงไทยนรสิงห์ ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอไว้ในแผนพัฒนาจังหวีดปี 2562 ต่อไป

Read More >>

เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง

15 March 2018

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเยาวชน ตามโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน คือ บูรไนดารุสซาลาม อินโนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย ประเทศละ 6 คน และเยาวชนผู้แทนประเทศที่สนใจน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศละ 5 คน รวมเป็น 12 ประเทศ จำนวน 70 คน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีการ บรรยายสรุปการดำเนินงาน ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ราบลุ่ม และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และชมสวนสวรรค์พันธุ์ไม้งามภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ต่อจากนั้น เยาวชนทั้ง 70 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

Read More >>

นายกเหล่ากาชาดออกเยี่ยมนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า

12 March 2018

นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายสุริยะ พรมเงิน นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการเมื่อต้นปีที่ผ่าน ซึ่งครอบครัวของเด็กชายสุริยะ พรมเงิน เป็นครอบครับที่ฐานะยากจน โดยโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อได้ส่งชื่อเข้าคัดเลือกให้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เนื่องจากเด็กชายสุริยะ เป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการ และเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนและหน้าที่ทางบ้าน ในโอกาสนี้นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กชายสุริยะและครอบครัวด้วย

Read More >>

อ่างทองมอบถุงพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย

8 March 2018

วันนี้(8 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ที่หอประชุมเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้อำเภอโพธิ์ทองได้เกิดวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 131 ครอบครัว คือ ตำบลรำมะสัก 4 หมู่บ้าน ตำบลยางช้าย 7 หมู่บ้าน และตำบลคำหยาด 2 หมู่บ้าน ซึ่งก็มีราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนเข้ารับถุงพระราชทานจำนวน 131 ราย นอกนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกรายละละ 1 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบในครั้งนี้

Read More >>

ขนส่งอ่างทองขานรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรป้องกันอุบัติเหตุ

8 March 2018

นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ประกอบการขนส่ง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งทางถนน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สู่การเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า” ขึ้นเมื่อวันนี้ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง ครับ เพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เข่นกัน

Read More >>

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์  ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

7 March 2018

ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น จำนวนกว่า 1,000 คน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน สุนัขและแมว และรับแจกเอกสารประชาสัมพันธ์

Read More >>

อ่างทองจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

6 March 2018

วันนี้ (6 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารด้านอาชีพ และด้านการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งก็มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน สำหรับกิจกรรมในงาน มีพิธีสาบานตนเป็นคดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การออกบูทของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตและสอนประกอบอาหารและขนมต่างๆ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการทำงาน และการรับสมัครงานจากผู้ประกอบการที่มารับสมัครโดยตรงในงาน ซึ่งก็มีประชาชน ผู้ว่างงานให้ความสนใจมาสมัครงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก

Read More >>

อ่างทองบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอบรมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 March 2018

  วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอบรมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก โดยมี ศ.ดร.มานิต – ราณี เอื้อทวีกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์การค้านานาชาติซิตี้คอมเพล็กซ์ นายอำเภอป่าโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นายก อบต.บางเสด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีนักเรียนเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร เข้าร่วมโครงการ 300 คน ศีลจาริณี 280 คน

Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 

2 March 2018

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (2 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Read More >>

สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

23 February 2018

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการมอบ รถเข้นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้กับผู้พิการที่ประภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผูพิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกกรม โดยมีผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 11 รายเข้าร่วมโครงการ ตามโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More >>