จังหวัดอ่างทอง จัดสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

         วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อหารือข้อปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ———————————————- จักรพันธ์ สาหร่ายทอง/ภาพ/ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

26 October 2015
Read More >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

     เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2558 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปนมัสการพระมหาวีระ วีรญาโณ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง รักษาการเจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอ่างทองและร่วมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหลักในการทำงาน คือ รวดเร็ว รอบคอบ รู้คิด รู้ธรรม เน้นให้ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา     อำเภอโพธิ์ทอง มีคำขวัญว่า “ หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน โบราณสถานตึกคำหยาด ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี” อำเภอโพธิ์ทอง มีพื้นที่ 219 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 110 หมู่บ้าน 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากร 54,460 คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร …………………………………………………… นายจักรวุธ ปุนวามะระ/ข่าว  นายจักรพันธ์…

15 October 2015
Read More >>

การจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560

                      จังหวัดอ่างทอง ได้จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2557 – 2560 (แผน 4 ปี) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”          วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2557 – 2560 ( แผน 4 ปี ) ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 1. พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข 2. พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค จำหน่ายอาหารปลอดภัย 3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลาดโลก 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และเกษตร…

13 October 2015
Read More >>