กระทรวงการต่างประเทศมาจัดทำหนังสือเดินทางในงานกาชาด ประจำปี 2561

17 January 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ในการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดอ่างทองได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้มาบริการจัดทำหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในงานด้วย จากการประสานงานได้การตอบรับเป็นอย่างดี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหนังสือเดินทางมาร่วมในวันที่ 3 – 4กุมภาพันธ์ โดยจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะทำหนังสือเดินทาง ท่านสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด พร้อมเงินทำได้ในระหว่างวันเวลาดังกล่าว

Read More >>

อ่างทองกำหนดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560

17 January 2018

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดอ่างทองพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปด้วยความเป็นธรรม จังหวัดจึงได้ให้หน่วยงานราชการได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบและส่งรายชื่อพร้อมประวัติการทำคุณงามความดีมาที่สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ส่วนการคัดเลือกจังหวัดจะแต่งคณะคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกในภายหลัง

Read More >>

อ่างทองกำหนดแถลงข่าวงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง

17 January 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้ทราบและมาเที่ยวงานกันอย่างทั่วถึง จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมแถลงข่าวขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่า ติดกับศาลากลางจังหวัดอ่างทองปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ในจังหวัดอ่างทองและทั่วไป ร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read More >>

อ่างทองกำหนดจัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

17 January 2018

นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและอำเภอป่าโมก ได้กำหนดจัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวนประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทอง คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอป่าโมก ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าพื้นที่อำเภอป่าโมกนั้นมีความสำคัญเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมาตั้งทับและทำพิธีหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศความเป็นเอกราชไม่ขึ้นกับหงสาวดีเมื่อปี พ.ศ.2126 ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ชาวอำเภอป่าโมกจึงได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในงานกำหนดให้มีนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอป่าโมก สินค้าโอท๊อป การแสดงแสงสีเสียง และการแสดงลิเกของลิเกชื่อดังในภาคกลาง

Read More >>

อ่างทองจัดประกวดร้องเพลงในงานกาชาด

17 January 2018

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหารายได้สมทบเข้ากิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง นั้น กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำหนดขึ้นภายในงานเพื่อเป็นการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับกิจกรรมและเพื่อเป็นการหารายได้คือการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศลของนักร่องกิตติมศักดิ์ โดยคืนวันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนวันที่ 27 มกราคม 2561 กลุ่มของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของสังกัดหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นการที่การศึกษาประถมศึกษา คืนวันที่ 28 มกราคม 2561 เป็นกลุ่มของข้าราชการตำรวจ คืนวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นกลุ่มของกองทุนหมู่บ้าน คืนวันที่ 30 มกราคม 2561 เป็นกลุ่มของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน คืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และคืนวันที่ 3 เป็นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ท่านที่มีความประสงค์จะร้องเพลงประกวด ตรวจสอบดูว่าท่านเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มไหนก็ไปติดต่อสมัครร้องในกลุ่มนั้นๆ ในแต่ละคืนได้

Read More >>

อ่างทองจัดอบรมให้ความรู้สถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว

17 January 2018

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ปี 2561 เพื่อชี้แจงในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานแรงานต่างด้าว ขึ้นที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแระชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีตัวแทนของผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 120 คนเข้าร่วมโครงการ นอกจากการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ยังมีวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง/ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และหน้าที่ของนายจ้างและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายประกันสังคม

Read More >>

แรงงานจังหวัดจัดรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

17 January 2018

วันนี้(15 มกราคม 2561) นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวชัญญากร สิงห์สาย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยวันนี้ได้เข้ารณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด บริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่ (1988) จำกัด บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด และบริษัทไรซ์แลนด์กรุ๊ป จำกัด

Read More >>

อ่างทอง มอบบ้าน สานฝัน ให้กับผู้ยากจน หลังที่ 5

17 January 2018

วันนี้ ( 15 ม.ค.2561 ) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ ” สร้างบ้าน สานฝัน ให้กับผู้ยากจน ” นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการ ” สร้างบ้าน สานฝัน ให้กับผู้ยากจน ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2560 โดยดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากจนในจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ อำเภอละ 1 หลัง รวมทั้งสิ้น 7 หลัง งบประมาณในการก่อสร้างหลังละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท สำหรับบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 5 ของโครงการ ” สร้างบ้าน สานฝัน ให้กับผู้ยากจน ” โดยมอบให้แก่นางวันทนา ลิ้มประเสริฐ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 2 / ค หมู่ 3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง…

Read More >>

จัดหางานอ่างทอง แนะนำอาชีพนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (VGNEW E-Services)

15 January 2018

นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมเสนทางการศึกษาสู่อาชีพ ให้กับนักเรียนนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้บรรยายเรื่องข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพและแนะนำการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพผ่านระบบออนไลน์ (VGNEW E-Services) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ให้ตรงกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ซึ่งก็มีนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 408 คน

Read More >>