“คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้มีคณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562

22 June 2018

                  “คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ประจำปี 2562 นางกฤติยา ทรัพยะโตษก ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอ่างทอง ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้จังหวัดอ่างทองเตรียมคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ซึ่งรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี การคัดเลือกครู ครั้งนี้ จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)        โดยคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ * ครูต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย * เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

Read More >>

อ่างทอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๑

12 June 2018

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการ “เดินรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี  ๒๕๖๑”  เพื่อรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึก ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในการลดใช้พลาสติกและร่วมกัน ลดขยะ โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน  ในพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง และเพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชน โรงเรียน เครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสิ่่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ตลาดทรัพย์ทวี ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    

Read More >>

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

11 June 2018
Read More >>

ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

8 June 2018

📌📌เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล ​นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กล่าวว่า ด้วยได้มีประชาชนสอบถามเข้ามายัง สปน.จำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 ในช่วงเดือน ก.ค.นั้น ☑☑ ประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ในช่วงวันเฉลิมในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Read More >>

ประกาศ ก.ศป.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

6 June 2018

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซอง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ” สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2143 9816 3. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : adhearing@admincourt.go.th)                                

Read More >>

ผลการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2561)  นางสาวสุมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง  ประจำปี 2561 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ผลการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 ดังนี้ ประเภทบุคคล  ได้แก่ นายฐากร  แช่มเฉลิม  สมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรักษ์เจ้าพระยา 3 เทศบาลเมืองอ่างทอง โดย นางสาวศศิเพ็ญ กัลปพฤกษ์ ทสม. อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ผลงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะจัดส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ———————– ออระชร  คาดพันโน / ข่าว ส.ปชส.อ่างทอง 23 พ.ค.61

23 May 2018
Read More >>

ม.มหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “แม่สู้ชีวิต” 

28 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งข่าวจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มาว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ในเดือนสิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ,นิทรรศการวิชาการ,บริการตรวจสุขภาพ,การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค,การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต,การคัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น และการคัดเลือก แม่ 100 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “แม่สู้ชีวิต” ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ แม่สู้ชีวิตที่มีลูกปกติ และแม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย (แม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการให้แนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวคนพิการด้วย) ในหัวข้อ 1.อธิบายให้เห็นถึงความทุ่มเทบากบั่นในการเลี้ยงดูลูก จนลูกเป็นคนดีในสังคม (หัวใจของความเป็นแม่สู้ชีวิต) 2.อธิบายถึงกระบวนการและระยะเวลาตลอดจนวิกฤติของชีวิต ที่แม่ได้ต่อสู้หรือดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดี 3.อธิบายให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แม่ได้ทุ่มเท เสียสละ ฝ่าวิกฤติต่าง ๆ เพื่อลูก (ส่งผลดีกับลูกในวันนี้อย่างไรบ้าง) โดยจัดส่งไปที่ “การคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต” งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย…

Read More >>

เทศบาลเมืองอ่างทอง เชิญร่วมงาน “สงกรานต์ ประจำปี2561”

28 March 2018

นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.00 น. ณ บริเวณด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง และบริเวณลาน วัดสนามชัย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ปล่อยนก ปล่อยปลา พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และรดน้ำขอพรแก่ผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 22 ชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป

Read More >>

จังหวัดอ่างทองขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยนิยม“Thailand 4.0… แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” 

28 March 2018

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันแต่งกายแบบไทยตามแนวทางไทยนิยมภายใต้โครงการ “Thailand 4.0… แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ชื่นชม และสนับสนุนให้ข้าราชการและคนไทยแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในชีวิตประจำไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างไม่เขินอาย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมวิถีและดำรงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นแบบแผนด้านการแต่งกายของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดอ่างทองเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน แต่งกายในการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนี้ วันจันทร์ เครื่องแบบข้าราชการตามสังกัด หรือชุดประจำหน่วยงานที่กำหนด วันอังคาร ชุดไทยย้อนยุคสวยงาม วันพุธ ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืดสีขาวลายธงชาติของจังหวัดอ่างทอง วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพสวยงาม วันศุกร์ เสื้อลายตุ๊กตาชาววังของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวอ่างทอง ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสวยงาม ตามแนวทางไทยนิยมในชีวิตประจำวัน โดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้ว ใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที ดีเดย์ 4 พ.ค.61

28 March 2018

อธิบดีกรมบัญชี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง ได้ที่ www.cgd.go.th ที่หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิ หากพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็วเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิเท่านั้น และยังเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต หรือสำนักงานคลังจังหวัด หรือสอบถามขอมูลได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400

Read More >>